Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů pomáhají uživatelům našich online služeb („Vy“ nebo „Uživatel“) pochopit, jaké osobní a jiné údaje společnost WERFFT, spol. s r.o. shromažďuje na svých webových službách a jak tyto údaje zpracováváme. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání všech našich online služeb. Pokud uživatel online služeb nesouhlasí s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo podmínkami našich online služeb, měl by online služby používat.

„Osobními údaji“ se rozumí údaje, na jejichž základě lze identifikovat jednotlivého uživatele. Můžeme také shromažďovat neosobní údaje, na jejichž základě nelze jednotlivce identifikovat. Takové neosobní údaje můžeme také vytvořit vymazáním části údajů, ze kterých je možné identifikovat jednotlivce.

Zpracování osobních údajů

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro splnění účelů definovaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Shromažďujeme protokolové údaje generované při používání online služby.

Osobní údaje můžeme zpracovávat:

  • pro používání online služeb
  • k údržbě a rozvoji online služeb
  • pro statistiky o využívání online služeb
  • k oslovení uživatelů online služeb
  • k zasílání marketingových a reklamních materiálů uživatelům
  • ke zlepšení našich dalších produktů a služeb
  • k vypracování tržních a jiných průzkumů a zpráv o online službách a našich dalších produktech a službách.
  • k interpretaci uživatelů za účelem poskytování relevantnějších služeb a obsahu
  • pro automatizované rozhodování

Zavazujeme se dodržovat nařízení EU o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679) a další platné zákony a předpisy upravující zpracování osobních údajů a zpracovávat osobní údaje v souladu s osvědčenými postupy správy a zpracování údajů. Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost všech osobních údajů.

Údaje jsou zpracovávány na základě používání stránek, našeho oprávněného zájmu, výslovného souhlasu uživatele nebo vztahu se zákazníkem.

K rozvoji svých online služeb můžeme používat nástroje třetích stran, jako je Google Analytics, Facebook pixely.

Zveřejnění, přenos a výmaz údajů

Osobní údaje uživatelů nebudeme zveřejňovat v online službách. Uživatelé online služeb mohou osobní údaje o sobě zveřejnit ostatním uživatelům pro použití online služeb, například zanecháním komentáře v rámci online služeb nebo použitím svého jména jako uživatelského jména / přezdívky online služby. Neneseme odpovědnost za soukromí údajů, které se Uživatel rozhodne v rámci online služby zveřejnit.

Vaše osobní údaje nebudeme bez vašeho souhlasu poskytovat třetím stranám pro účely marketingu, marketingového výzkumu, průzkumu nebo databáze. Osobní údaje mohou být použity pro cílenou reklamu v rámci online služeb a pro další podobné účely a s vaším souhlasem pro e-mailový marketing našich produktů a služeb.

K poskytování technických řešení a služeb pro zpracování uložených údajů můžeme využívat externí poskytovatele služeb a k přístupu k uloženým údajům používat zvláštní technické rozhraní. Osobní údaje mohou být sdíleny s těmito poskytovateli služeb a třetími stranami v rozsahu nezbytném pro údržbu, vývoj a poskytování online služeb. Můžeme také využívat služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé e-mailových služeb, společnosti vydávající kreditní karty a poskytovatelé analýzy dat a informací o společnosti. Osobní údaje budeme s výše uvedenými stranami sdílet pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování těchto služeb. Za jednání nebo opomenutí těchto třetích stran neneseme žádnou odpovědnost.

Můžeme sdílet neosobní údaje (například anonymní údaje o uživatelích, webové adresy směřující na online služby a adresy používané k ukončení online služeb, typy platforem zařízení, používání online služeb, jako jsou odkazy, ikony nebo kliknutí na obrázky atd.) s třetími stranami, abychom jim pomohli porozumět používání určitého obsahu. Ve výjimečných případech mohou být osobní údaje zpřístupněny třetím stranám v situacích, kdy to vyžaduje zákon, nařízení nebo jiný příkaz vydaný orgány, nebo za účelem monitorování a zajištění podmínek online služeb a zajištění bezpečnosti online služeb.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit v případě transakce nebo transakce s majetkem, kdy jsme my nebo naše společnost či její části prodány příjemci údajů.

Osobní údaje se obecně nepředávají mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. V případě, že jsou osobní údaje předávány mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, bude bezpečnost a přiměřenost zpracování osobních údajů zajištěna smlouvou, která zohledňuje standardní smluvní doložky Evropské komise podle nařízení o ochraně osobních údajů, nebo jinými vhodnými zárukami.

Nejsme zodpovědní za aktivity třetích stran (včetně osob, společností a služeb), obsah webových stránek třetích stran, použití údajů, které uživatel sdělí třetím stranám, ani za jiné produkty nebo služby, které mohou nabízet třetí strany, a to ani v případě, že je služba propojena s našimi online službami, jako jsou například služby zasílání zpráv na sociálních sítích.

Osobní údaje uživatele uchováváme pouze po požadovanou dobu, abychom mohli plnit účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Kromě toho mohou být některé údaje uchovávány déle v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných povinností.

Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou chráněny v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů před neoprávněným přístupem a neúmyslným nebo nezákonným zpracováním údajů.

Ochrana dat je proces zajišťující důvěrnost, integritu a dostupnost dat. Zásady ochrany údajů se vztahují na všechna informační aktiva a související procesy, které spravujeme nebo zpracováváme. Týká se to zpracování údajů týkajících se jak naší společnosti a jejích zaměstnanců, tak i jejích partnerů a zákazníků. Bezpečnost informací našich systémů a procesů je na velmi vysoké úrovni a jsou chráněny proti hackerským útokům a útokům typu „denial-of-service“.

Registr osobních údajů je veden na zabezpečeném serveru. Tyto bezpečnostní prvky zahrnují ochranu heslem, která umožňuje přístup k uloženým údajům pouze našim zaměstnancům a našim partnerům, kterým jsme k tomuto účelu udělili zvláštní oprávnění. Registr je náležitě chráněn v souladu s oborovými standardy a prostřednictvím systémů technické a organizační ochrany. Přestože se snažíme shromažďované údaje chránit, nemůžeme s naprostou jistotou zaručit bezpečnost údajů při jejich zpracování, odesílání nebo uchovávání. V rámci našich online služeb nebo prostřednictvím dalších služeb zveřejníme veškeré bezpečnostní hrozby, které ohrožují bezpečnost vašich osobních údajů. V zájmu ochrany vašich osobních údajů můžeme také dočasně uzavřít online služby.

Soubory cookie a další nástroje pro sledování používání

Soubor cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá do zařízení používaného návštěvníkem k prohlížení a který prohlížeč návštěvníka nabídne webové stránce při každé další návštěvě. Uživatel souhlasí s používáním souborů cookie při příchodu na stránky. Soubory cookie například umožňují webu udržovat relaci (jednu návštěvu webu) během jeho používání. Také soubory cookie přenesené do počítače uživatele neumožňují prohlížení dat na pevném disku účastníka.

Soubory cookie používáme k identifikaci a sledování návštěvníků svých webových stránek, jejich využívání online služeb a zvyklostí při jejich používání, abychom mohli zlepšovat kvalitu a přizpůsobivost online služeb a nabízet doporučení a dále rozvíjet online služby a cílit svůj marketing. Kromě souborů cookie můžeme používat nebo později nasadit i další nástroje pro sledování používání.

Online služby mohou obsahovat reklamy nebo materiály třetích stran, které mohou ukládat své vlastní soubory cookie do počítače uživatele nebo mohou používat jiné sledovací nástroje. Tyto služby třetích stran podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů a my nejsme odpovědní za shromažďování nebo zpracování údajů těmito provozovateli.

Práva uživatelů

Uživatel má právo nahlížet do údajů obsažených v našem registru. Pokud si uživatel přeje uplatnit své právo na nahlížení, musí zaslat žádost na adresu info@werfft.cz. Uživatel má právo požadovat opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají, z registru, pokud jsou údaje nesprávné, nepotřebné, neúplné nebo neaktuální pro účely zpracování osobních údajů. Výše uvedená opatření přijímáme také z vlastního podnětu. Uživatel má rovněž právo za určitých podmínek požadovat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo požadovat přenos svých osobních údajů do jiného systému.

Máte právo odmítnout zasílání našich propagačních e-mailů podle pokynů uvedených v těchto zprávách pro vymazání ze seznamu adresátů. Pokud se rozhodnete nezasílat propagační e-maily, můžeme vám i nadále zasílat nepropagační zákaznické zprávy, například e-maily týkající se vašeho uživatelského účtu, poskytování online služeb nebo našeho podnikání.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Změny budou aktualizovány v online službách a uživatel by měl pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. O změnách bude rovněž informován samostatně v online službách. Pokračováním v používání online služeb po takové změně vyjadřujete souhlas s upravenými podmínkami zásad ochrany osobních údajů.

Pokud zjistíte nedostatky nebo nezákonnosti v našem zpracování osobních údajů, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Správce

Správcem zpracovávaných osobních údajů je:

WERFFT, spol. s r.o.

IČ: 49433318

Kotlářská 53, 602 00, Brno, Czech republic

Další informace o ochraně údajů a zpracování osobních údajů získáte na adrese info@repolart.cz.